Polityka prywatności

Ogólnie

MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD (www.TradeChina.com) jest właścicielem i operatorem tej strony internetowej. Niniejszy dokument reguluje relacje użytkownika z www.TradeChina.com. Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oraz produktów i usług dostępnych za jej pośrednictwem (zwanych łącznie "Usługami") podlega następującym warunkom, zasadom i uwagom ("Warunki korzystania z usług"). Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie Warunki świadczenia usług, które mogą być przez nas od czasu do czasu aktualizowane. Użytkownik powinien regularnie sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez nas w Warunkach świadczenia usług.

Dostęp do niniejszej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości niniejszej Witryny.

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych ("Witryny Powiązane"), które nie są obsługiwane przez www.TradeChina.com. www.TradeChina.com nie ma kontroli nad Witrynami Powiązanymi i nie ponosi odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z Witryn, do których kierują linki, podlega warunkom korzystania i usługom określonym w każdej takiej witrynie.

Polityka Prywatności

Niniejsza strona internetowa szanuje i chroni prywatność wszystkich użytkowników korzystających z serwisu. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i bardziej spersonalizowane usługi, niniejsza strona internetowa będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jednak ta strona internetowa będzie traktować te informacje z dużą starannością i ostrożnością. O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, ta strona internetowa nie ujawni ani nie udostępni tych informacji stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Ta strona internetowa będzie od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wyrażając zgodę na umowę o świadczenie usług witryny internetowej, uznaje się, że zgadzasz się z całą treścią niniejszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część niniejszej umowy o korzystanie z serwisu internetowego.

Zakres strony internetowej

(a) Kiedy rejestrujesz konto tej witryny, osobiste informacje rejestracyjne, które podajesz zgodnie z wymaganiami tej witryny;

(b) Gdy korzystasz z usług internetowych tej witryny lub odwiedzasz strony internetowe tej platformy internetowej, informacje o Twojej przeglądarce i komputerze, które ta witryna automatycznie otrzymuje i zapisuje, w tym między innymi Twój adres IP, typ przeglądarki, Dane takie jak używany język, data i godzina dostępu, informacje o funkcjach sprzętu i oprogramowania oraz potrzebne rekordy stron internetowych;

(c) Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, wyślij prośbę na adres service@meorient.com.

© Niniejsza strona internetowa pozyskuje dane osobowe użytkowników od partnerów biznesowych za pomocą środków prawnych.

(a) Ta witryna nie będzie dostarczać, sprzedawać, wynajmować, udostępniać ani wymieniać Twoich danych osobowych z niepowiązanymi osobami trzecimi, chyba że wcześniej uzyskałeś zgodę lub osoba trzecia i ta witryna (w tym podmioty stowarzyszone z tą witryną) indywidualnie lub łącznie świadczyć Ci usługi, a po zakończeniu usługi nie będzie miał dostępu do wszystkich takich materiałów, w tym do tych, do których miał wcześniej dostęp.

Zakazy

Nie wolno Ci korzystać z tej Strony w sposób niewłaściwy. Zabrania się: popełniania lub zachęcania do popełniania przestępstw; przesyłania lub dystrybucji wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe, technologicznie szkodliwe, naruszają zaufanie lub w jakikolwiek sposób są obraźliwe lub nieprzyzwoite; włamywania się do jakiegokolwiek aspektu Serwisu; uszkadzania danych; powodowania uciążliwości dla innych użytkowników; naruszania praw własności innych osób; wysyłania jakichkolwiek niezamówionych reklam lub materiałów promocyjnych, powszechnie nazywanych "spamem"; lub podejmowania prób wpływania na działanie lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych znajdujących się na tej Stronie lub dostępnych za jej pośrednictwem. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo i www.TradeChina.com zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im tożsamość użytkownika.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu denial-of-service, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały będące własnością użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej Witrynie lub na stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki.

Własność intelektualna, oprogramowanie i treść

Prawa własności intelektualnej do całego oprogramowania i treści (w tym obrazów fotograficznych) udostępnianych użytkownikowi na lub za pośrednictwem niniejszej Witryny pozostają własnością www.TradeChina.com lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez www.TradeChina.com i jego licencjodawców. Użytkownik może przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie dla własnego użytku osobistego. Użytkownik nie ma prawa publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób reprodukować w jakimkolwiek formacie jakichkolwiek treści lub kopii treści dostarczonych użytkownikowi lub pojawiających się na tej stronie internetowej, ani też wykorzystywać takich treści w związku z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub komercyjną.

Ceny i dostępność

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny, które pojawiają się na tej Witrynie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie jakichkolwiek zamówionych przez Ciebie towarów, poinformujemy Cię o tym jak najszybciej i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować, zamówienie zostanie uznane za anulowane. W przypadku anulowania zamówienia, gdy zapłaciłeś już za towary, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Dodatkowo zostaną naliczone koszty dostawy; takie dodatkowe opłaty są wyraźnie wskazane, jeśli mają zastosowanie, i uwzględnione w "koszcie całkowitym".

Zrzeczenie się odpowiedzialności

MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek interesy lub kontakty z dostawcami i klientami (użytkownikami witryny). Ta strona internetowa jest tylko miejscem wymiany informacji i MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD nie ponosi żadnej odpowiedzialności po złożeniu zapytania ofertowego do dostawcy.

Potencjalny użytkownik podany w procesie zapytania ofertowego zostanie udostępniony jednemu lub wielu dostawcom w zależności od różnych czynników, takich jak dostępność dostawcy i towarów.

Ta strona jest przeznaczona dla potencjalnych użytkowników biznesowych, którzy obecnie zaopatrują się w Chinach lub mają zamiar zaopatrywać się u chińskich dostawców. Wszelkie oferty specjalne lub prośby o bezpłatne próbki składane przez osoby prywatne lub firmy niepowiązane nie będą honorowane. MEORIENT INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD nie ponosi odpowiedzialności za honorowanie jakichkolwiek ofert, promocji ogłaszanych na tej stronie i ma pełne prawo do anulowania lub usunięcia wszelkich ofert bez uprzedzenia.

Materiały wyświetlane na tej stronie są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków lub zapewnień co do ich dokładności. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo www.TradeChina. com i jej dostawcy, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie warunki, gwarancje i inne postanowienia, które mogłyby być dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, ale nie wyłącznie, za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, karne lub przypadkowe, lub szkody z tytułu utraty użytkowania, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, szkody dla dobrego imienia lub reputacji, lub koszty nabycia zastępczych towarów i usług, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością korzystania, wydajności lub awarii tej strony internetowej lub Witryn powiązanych i wszelkich materiałów tam zamieszczonych, niezależnie od tego, czy takie szkody były możliwe do przewidzenia lub powstają w ramach umowy, czynu niedozwolonego, sprawiedliwości, restytucji, na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność www.TradeChina.com za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, wprowadzenia w błąd, wprowadzenia w błąd w zasadniczej kwestii lub innej odpowiedzialności, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Łącza do niniejszej Witryny

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzisz naszej reputacji ani jej nie wykorzystasz, ale nie wolno Ci zamieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją. Nie wolno zamieszczać linków z witryn, które nie należą do użytkownika. Niniejsza Witryna nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie, ani nie wolno tworzyć linków do żadnej części Witryny poza stroną główną. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczenie linku bez uprzedzenia.

Zastrzeżenie własności znaków towarowych, wizerunków osobistych i praw autorskich osób trzecich.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie osoby (w tym ich imiona i nazwiska oraz wizerunki), znaki towarowe osób trzecich oraz treści, usługi i/lub lokalizacje przedstawione na tej Witrynie nie są w żaden sposób związane, powiązane lub stowarzyszone z www.TradeChina.com i nie należy polegać na istnieniu takiego powiązania lub przynależności. Wszelkie znaki towarowe/nazwy występujące na niniejszej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Tam, gdzie jest mowa o znaku towarowym lub nazwie marki, jest to użyte wyłącznie w celu opisania lub identyfikacji produktów i usług i w żaden sposób nie stanowi zapewnienia, że takie produkty lub usługi są popierane przez lub powiązane z www.TradeChina.com.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić www.TradeChina.com, jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialnością, szkodami i/lub kosztami (w tym, ale nie wyłącznie, kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z korzystania przez użytkownika z niniejszej Witryny lub naruszenia przez niego Warunków korzystania z usługi.

Wariantyzacja

www.TradeChina.com ma prawo, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmienić, usunąć lub zmodyfikować Usługi i/lub dowolną stronę niniejszej Witryny.

Nieważność

Jeśli jakakolwiek część Warunków Korzystania z Usług jest niewykonalna (w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika), nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków Korzystania z Usług, a wszystkie pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy. O ile to możliwe, w przypadku gdy klauzula/podklauzula lub część klauzuli/podklauzuli może zostać oddzielona w celu zachowania ważności pozostałej części, klauzula będzie interpretowana odpowiednio. Ewentualnie zgadzasz się, że klauzula zostanie skorygowana i zinterpretowana w taki sposób, aby ściśle odpowiadała pierwotnemu znaczeniu klauzuli/podklauzuli, na co zezwala prawo.

Skargi

Stosujemy procedurę rozpatrywania skarg i zażaleń, za pomocą której staramy się rozwiązywać spory już w momencie ich pojawienia się, prosimy o poinformowanie nas o wszelkich skargach lub uwagach.

Zrzeczenie się

Jeśli naruszysz te warunki, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszysz te warunki.

Umowa końcowa

Powyższe Warunki korzystania z usługi stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia między użytkownikiem a www.TradeChina.com. Wszelkie zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień Warunków Korzystania z Usług będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora www.TradeChina.com.